خدمات نقشینه

در این بخش به معرفی و شرح انواع خدمات خود، که ارزش افزوده خوبی برای محصولات شما ایجاد خواهد نمود، می پردازیم.

انواع روشهای چاپ که در مجتمع چاپ نقشینه اجرا می شود به قرار زیر است: 1- چاپ مستقیم روی پارچه 2- چاپ روی لباس 3- چاپ سابلیمیشن 4- چاپ سیلک که چاپ سیلک خود به بخشهای زیر تقسیم می شود: 4-الف- برداشت 4-ب- پلوستیزول 4-ج- اوزیت 4-د- دیسکو 4-ه- پگمنت 4-و- کوهی 4-ز- تصویری