گفت و گو و مقالات آموزشی

انواع روشهای چاپ که در مجتمع چاپ نقشینه اجرا می شود به قرار زیر است: 1- چاپ مستقیم روی پارچه 2- چاپ روی لباس 3- چاپ سابلیمیشن 4- چاپ سیلک که چاپ سیلک خود به بخشهای زیر تقسیم می شود: 4-الف- برداشت 4-ب- پلوستیزول 4-ج- اوزیت 4-د- دیسکو 4-ه- پگمنت 4-و- کوهی 4-ز- تصویری